Nr 95 Przedszkole nr 95 z Oddziałami Integracyjnymi im. Króla Maciusia I
O NAS
Z ŻYCIA PRZEDSZKOLA
NASZE ZDJĘCIA
PROGRAM EDUKACYJNY
JAK SPĘDZAMY DZIEŃ
AKTUALNOŚCI
DO SZKOŁY :-)
B.I.P.
KONTAKT
 
   

Podkategorie

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ WOLONTARIATU - 5 GRUDNIA
"BĄDŹ NIEZALEŻNY- ZERWIJ KRĘPUJĄCE WIĘZY" 2 GRUDNIA 2016 r.
CERTYFIKAT "DWUJĘZYCZNE DZIECI"
CERTYFIKAT "CHRONIMY DZIECI"
CERTYFIKAT VARSAVIANISTYCZNA SZKOŁA
VARSAVIANISTYCZNA SZKOŁA
PROGRAM POWSZECHNEJ DWUJĘZYCZNOŚCI "DWUJĘZYCZNE DZIECI"
PRZEDSZKOLE W RUCHU
MIEJSCE PRZYJAZNE KSIĄŻCE
BIBLIOTECZKA BOOKCROSSINGOWA
KSIĄŻKA W PODRÓŻY
ROK JANUSZA KORCZAKA
JANUSZ KORCZAK- OBROŃCA PRAW DZIECI
CERTYFIKAT "KUBUSIOWI PRZYJACIELE NATURY"
CZYTAJĄCE PRZEDSZKOLE
AKCJA PUSTA MISKA.PL
ZBIÓRKA MAKULATURY
PROFILAKTYKA ANTYNIKOTYNOWA W NASZYM PRZEDSZKOLU

Aktualności

 
 

OPŁATY W ROKU SZKOLNYM 2011/2012

OPŁATY ZA PRZEDSZKOLA

Uwaga, od 1 marca 2012 r. zmiana wysokości opłat - stawki godzinowej

Od dnia 1 marca 2012 r. do dnia 28 lutego 2013 r. stawka za każdą "płatną" godzinę wyniesie 2,81 zł.

(Z dniem 1 marca 2012 r. wchodzi w życie § 3 ust. 3 uchwały Rady m. st. Warszawy Nr XVII/326/2011 z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie opłat za świadczenia i czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolach m. st. Warszawy (w brzmieniu nadanym uchwałą Nr XXIII/463/2011 z dnia 22 września 2011r.) stanowiącego, iż wysokość opłaty ustala się według stanu na pierwszy dzień marca danego roku i obowiązuje ona od dnia 1 marca danego roku do ostatniego dnia lutego roku następnego.)

Aktualizacja 22.01.2012 r.

 

Szanowni Rodzice,

informuję, że 22 września 2011 r.  Rada m.st. Warszawy podjęła uchwałę dotyczącą opłat za przedszkola w Warszawie.

Uchwała wprowadziła:

  • bezpłatny czas pobytu obejmujący więcej niż 5 godzin dziennie - od godziny otwarcia przedszkola do godz. 13,
  • zmienione stawki godzinowe - stawka za każdą „płatną” godzinę została ujednolicona i wyniesie 2,60 zł,
  • ulgę prorodzinną poprzez wprowadzenie 25% ulgi w opłacie za każde dziecko dla rodzin wielodzietnych, których dzieci uczęszczają do samorządowych lub niepublicznych przedszkoli; rodzice będą mogli dokonać wyboru ulgi – powyższa ulga, czy zwolnienie z opłat ze względu na kryterium dochodowe,
  • uproszczenie systemu rozliczeń - deklaracja nie ma wpływu na wysokość opłaty, a jedynie ma służyć zaplanowaniu pracy przedszkola; miesięczna opłata ustalana będzie na podstawie faktycznego pobytu dziecka w przedszkolu i pobierana po zakończeniu miesiąca,
  • opłaty za wrzesień zostaną naliczone według nowej stawki godzinowej.

Pozostałe zapisy uchwały z dnia 16 czerwca br., ze zmianami z dnia 25 sierpnia br. nadal obowiązują.


 

ZWOLNIENIE I OBNIŻENIE OPŁATY

ZA ŚWIADCZENIA WYKRACZAJĄCE PONAD CZAS PRZEZNACZONY NA BEZPŁATNĄ NAUCZANIE, WYCHOWANIE I OPIEKĘ

Rodzice dzieci znajdujących się w bardzo trudnej sytuacji finansowej mogą ubiegać się u dyrektora przedszkola o umorzenie opłaty za świadczenia wykraczające ponad czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę do 50 i 100% wnoszonej kwoty. 


Zwalnia się z opłaty za świadczenia wykraczające ponad czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę: 
1) wychowanka rodzinnego domu dziecka działającego na terenie m.st. Warszawy oraz dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej zamieszkującej na terenie m.st. Warszawy;
2) jeżeli dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza 75% minimalnego wynagrodzenia. czyli kwoty 1039,50
W przypadku, gdy dochód na jednego członka gospodarstwa domowego przekracza 75% (1039,50)  lecz nie przekracza 100%  (1386zł) minimalnego wynagrodzenia, opłata wynosi 50% wnoszonej kwoty. 


W Dzienniku Ustaw Nr 194, poz. 1288 opublikowane zostało rozporzadzenie Rady Ministrów z 5 października 2010 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2011 r.

Minimalne wynagrodzenie wynosi  1386zł


Dyrektor przedszkola rozpatruje wniosek o obniżenie lub zwolnienie z opłaty za świadczenia wykraczające ponad czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania. Zwolnienie lub obniżenie opłaty za świadczenia wykraczające ponad czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę następuje na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy.

W przypadku ustania okoliczności stanowiących podstawę zwolnienia z opłaty za świadczenia wykraczające ponad czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę lub jej obniżenia,  rodzice (opiekunowie prawni) dziecka powinni niezwłocznie powiadomić o tym fakcie dyrektora przedszkola, w celu naliczenia opłaty w pełnej wysokości.

Wniosek o obniżenie lub zwolnienie z opłaty rodzice (opiekunowie prawni) dziecka pobierają i składają u dyrektora przedszkola. Wniosek można również pobrać ze strony internetowej (zakładka dokumenty).
Do wniosku należy dołączyć:

Osoby nie prowadzące własnej działalności gospodarczej

a) zaświadczenia o zarobkach brutto dotyczące wszystkich pełnoletnich członków gospodarstwa domowego wydane przez pracodawcę (średnia z trzech ostatnich miesięcy poprzedzających złożenie wniosku) lub zaświadczenie z urzędu pracy  o statusie bezrobotnego; w sytuacji utraty dochodów w wyniku w szczególności rozwiązania stosunku pracy, przebywania na urlopie wychowawczym lub urlopie bezpłatnym zaświadczenie o zarobkach brutto może dotyczyć tylko ostatniego miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, 
b) oświadczenie dotyczące wszystkich pełnoletnich członków gospodarstwa domowego o wysokości innych dochodów brutto uzyskanych poza stosunkiem pracy (średnia z trzech ostatnich miesięcy poprzedzających złożenie wniosku) lub oświadczenie o braku takich dochodów; jako dochody uzyskane poza stosunkiem pracy należy traktować w szczególności otrzymane zasiłki, alimenty, darowizny, dochody z najmu mieszkań i lokali oraz umów zleceń lub umów o dzieło, 
c) oświadczenie o liczbie osób będących członkami gospodarstwa domowego;

Osoby prowadzące własną działalność gospodarczą
do wniosku powinny:
a) okazać deklarację podatkową PIT za ostatni rok podatkowy poprzedzający złożenie wniosku, stanowiącą podstawę obliczenia przeciętnych miesięcznych dochodów brutto lub inny dokument potwierdzający wysokość osiągniętych dochodów z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej wystawiony przez urząd skarbowy lub stanowiący podstawę rozliczeń z urzędem skarbowym; w sytuacji utraty dochodów w wyniku likwidacji własnej działalności gospodarczej dokument potwierdzający wysokość osiągniętych dochodów z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej może dotyczyć tylko ostatniego miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku,
b) dołączyć oświadczenie o wysokości dochodów brutto uzyskanych z innych źródeł (średnia z trzech ostatnich miesięcy poprzedzających złożenie wniosku) lub oświadczenie o braku takich dochodów; jako dochody uzyskane z innych źródeł należy traktować w szczególności otrzymane zasiłki, alimenty, darowizny, dochody z najmu mieszkań i lokali oraz umów zleceń lub umów o dzieło,
c) oświadczenie o liczbie osób będących członkami gospodarstwa domowego.
Dokumenty dotyczące weryfikacji dochodów muszą złożyć wszyscy pełnoletni członkowie gospodarstwa domowego.