Nr 95 Przedszkole nr 95 z Oddziałami Integracyjnymi im. Króla Maciusia I
O NAS
AKTUALNOŚCI
Z ŻYCIA PRZEDSZKOLA
PROGRAM EDUKACYJNY
JAK SPĘDZAMY DZIEŃ
NASZE OSIĄGNIĘCIA
NASZE ZDJĘCIA
KĄCIK PIĘCIOLATKA
B.I.P.
KONTAKT
   

Podkategorie

VARSAVIANISTYCZNA SZKOŁA
NOWY ROK PRZEDSZKOLNY CZAS ZACZĄĆ!
INFORMACJE DLA RODZICÓW
DOBRE RADY DLA RODZICÓW
CO DO PRZEDSZKOLA BY BYŁO RAŹNIEJ I WYGODNIEJ
WSZECHNICA EDUKACYJNA TARGÓWEK ZAPRASZA
ORGANIZACJA EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ 2014/2015
REKRUTACJA - zasady ogólne
REKRUTACJA- kryteria rekrutacji
REKRUTACJA- harmonogram
PRZEDSZKOLAKI MAJĄ WIELKIE SERDUSZKA
NASZE PRZEDSZKOLE MIEJSCEM PRZYJAZNYM KSIĄŻCE
NA MIKOŁAJKI WŁĄCZ KSIĄŻKĘ WŁĄCZ CZYTANIE
MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ WOLONTARIATU - 5 GRUDNIA
"BĄDŹ NIEZALEŻNY - ZERWIJ KRĘPUJĄCE WIĘZY"
AKCJA 3 GRUDNIA! BĄDŹ NIEZALEŻNY-ZERWIJ KRĘPUJĄCE WIĘZY
OTWARCIE BIBLIOTECZKI BOOKCROSSINGOWEJ
KSIĄŻKA W PODRÓŻY
DZIĘKUJEMY ZA UDZIAŁ W AKCJI "KSIĄŻKA DLA SZPITALA"
31 MAJA ŚWIATOWY DZIEŃ BEZ TYTONIU
KSIĄŻKA DLA SZPITALA - PRZEDSZKOLAKI MAJĄ WIELKIE SERDUSZKA
ROK 2013 ROKIEM JULIANA TUWIMA
ROK JANUSZA KORCZAKA
JANUSZ KORCZAK- OBROŃCA PRAW DZIECI
WARSZAWSKI KONKURS PLASTYCZNY "JANUSZ KORCZAK PRZYJACIELEM DZIECI"
WYNIKI KONKURSU "JANUSZ KORCZAK PRZYJACIELEM DZIECI"
DOGOTERAPIA
CERTYFIKAT "KUBUSIOWI PRZYJACIELE NATURY"
WÓZEK ZA NAKRĘTKI
KSIĄŻKA DLA SZPITALA- KAMPANIA 17.10.2011
SPRAWOZDANIE Z AKCJI "KSIĄŻKA DLA SZPITALA"
CZYTAJĄCE PRZEDSZKOLE
AKCJA PUSTA MISKA.PL
ZBIÓRKA MAKULATURY
PROFILAKTYKA ANTYNIKOTYNOWA W NASZYM PRZEDSZKOLU

Aktualności

 
 

OPŁATY W ROKU SZKOLNYM 2011/2012

OPŁATY ZA PRZEDSZKOLA

Uwaga, od 1 marca 2012 r. zmiana wysokości opłat - stawki godzinowej

Od dnia 1 marca 2012 r. do dnia 28 lutego 2013 r. stawka za każdą "płatną" godzinę wyniesie 2,81 zł.

(Z dniem 1 marca 2012 r. wchodzi w życie § 3 ust. 3 uchwały Rady m. st. Warszawy Nr XVII/326/2011 z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie opłat za świadczenia i czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolach m. st. Warszawy (w brzmieniu nadanym uchwałą Nr XXIII/463/2011 z dnia 22 września 2011r.) stanowiącego, iż wysokość opłaty ustala się według stanu na pierwszy dzień marca danego roku i obowiązuje ona od dnia 1 marca danego roku do ostatniego dnia lutego roku następnego.)

Aktualizacja 22.01.2012 r.

 

Szanowni Rodzice,

informuję, że 22 września 2011 r.  Rada m.st. Warszawy podjęła uchwałę dotyczącą opłat za przedszkola w Warszawie.

Uchwała wprowadziła:

  • bezpłatny czas pobytu obejmujący więcej niż 5 godzin dziennie - od godziny otwarcia przedszkola do godz. 13,
  • zmienione stawki godzinowe - stawka za każdą „płatną” godzinę została ujednolicona i wyniesie 2,60 zł,
  • ulgę prorodzinną poprzez wprowadzenie 25% ulgi w opłacie za każde dziecko dla rodzin wielodzietnych, których dzieci uczęszczają do samorządowych lub niepublicznych przedszkoli; rodzice będą mogli dokonać wyboru ulgi – powyższa ulga, czy zwolnienie z opłat ze względu na kryterium dochodowe,
  • uproszczenie systemu rozliczeń - deklaracja nie ma wpływu na wysokość opłaty, a jedynie ma służyć zaplanowaniu pracy przedszkola; miesięczna opłata ustalana będzie na podstawie faktycznego pobytu dziecka w przedszkolu i pobierana po zakończeniu miesiąca,
  • opłaty za wrzesień zostaną naliczone według nowej stawki godzinowej.

Pozostałe zapisy uchwały z dnia 16 czerwca br., ze zmianami z dnia 25 sierpnia br. nadal obowiązują.


 

ZWOLNIENIE I OBNIŻENIE OPŁATY

ZA ŚWIADCZENIA WYKRACZAJĄCE PONAD CZAS PRZEZNACZONY NA BEZPŁATNĄ NAUCZANIE, WYCHOWANIE I OPIEKĘ

Rodzice dzieci znajdujących się w bardzo trudnej sytuacji finansowej mogą ubiegać się u dyrektora przedszkola o umorzenie opłaty za świadczenia wykraczające ponad czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę do 50 i 100% wnoszonej kwoty. 


Zwalnia się z opłaty za świadczenia wykraczające ponad czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę: 
1) wychowanka rodzinnego domu dziecka działającego na terenie m.st. Warszawy oraz dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej zamieszkującej na terenie m.st. Warszawy;
2) jeżeli dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza 75% minimalnego wynagrodzenia. czyli kwoty 1039,50
W przypadku, gdy dochód na jednego członka gospodarstwa domowego przekracza 75% (1039,50)  lecz nie przekracza 100%  (1386zł) minimalnego wynagrodzenia, opłata wynosi 50% wnoszonej kwoty. 


W Dzienniku Ustaw Nr 194, poz. 1288 opublikowane zostało rozporzadzenie Rady Ministrów z 5 października 2010 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2011 r.

Minimalne wynagrodzenie wynosi  1386zł


Dyrektor przedszkola rozpatruje wniosek o obniżenie lub zwolnienie z opłaty za świadczenia wykraczające ponad czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania. Zwolnienie lub obniżenie opłaty za świadczenia wykraczające ponad czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę następuje na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy.

W przypadku ustania okoliczności stanowiących podstawę zwolnienia z opłaty za świadczenia wykraczające ponad czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę lub jej obniżenia,  rodzice (opiekunowie prawni) dziecka powinni niezwłocznie powiadomić o tym fakcie dyrektora przedszkola, w celu naliczenia opłaty w pełnej wysokości.

Wniosek o obniżenie lub zwolnienie z opłaty rodzice (opiekunowie prawni) dziecka pobierają i składają u dyrektora przedszkola. Wniosek można również pobrać ze strony internetowej (zakładka dokumenty).
Do wniosku należy dołączyć:

Osoby nie prowadzące własnej działalności gospodarczej

a) zaświadczenia o zarobkach brutto dotyczące wszystkich pełnoletnich członków gospodarstwa domowego wydane przez pracodawcę (średnia z trzech ostatnich miesięcy poprzedzających złożenie wniosku) lub zaświadczenie z urzędu pracy  o statusie bezrobotnego; w sytuacji utraty dochodów w wyniku w szczególności rozwiązania stosunku pracy, przebywania na urlopie wychowawczym lub urlopie bezpłatnym zaświadczenie o zarobkach brutto może dotyczyć tylko ostatniego miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, 
b) oświadczenie dotyczące wszystkich pełnoletnich członków gospodarstwa domowego o wysokości innych dochodów brutto uzyskanych poza stosunkiem pracy (średnia z trzech ostatnich miesięcy poprzedzających złożenie wniosku) lub oświadczenie o braku takich dochodów; jako dochody uzyskane poza stosunkiem pracy należy traktować w szczególności otrzymane zasiłki, alimenty, darowizny, dochody z najmu mieszkań i lokali oraz umów zleceń lub umów o dzieło, 
c) oświadczenie o liczbie osób będących członkami gospodarstwa domowego;

Osoby prowadzące własną działalność gospodarczą
do wniosku powinny:
a) okazać deklarację podatkową PIT za ostatni rok podatkowy poprzedzający złożenie wniosku, stanowiącą podstawę obliczenia przeciętnych miesięcznych dochodów brutto lub inny dokument potwierdzający wysokość osiągniętych dochodów z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej wystawiony przez urząd skarbowy lub stanowiący podstawę rozliczeń z urzędem skarbowym; w sytuacji utraty dochodów w wyniku likwidacji własnej działalności gospodarczej dokument potwierdzający wysokość osiągniętych dochodów z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej może dotyczyć tylko ostatniego miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku,
b) dołączyć oświadczenie o wysokości dochodów brutto uzyskanych z innych źródeł (średnia z trzech ostatnich miesięcy poprzedzających złożenie wniosku) lub oświadczenie o braku takich dochodów; jako dochody uzyskane z innych źródeł należy traktować w szczególności otrzymane zasiłki, alimenty, darowizny, dochody z najmu mieszkań i lokali oraz umów zleceń lub umów o dzieło,
c) oświadczenie o liczbie osób będących członkami gospodarstwa domowego.
Dokumenty dotyczące weryfikacji dochodów muszą złożyć wszyscy pełnoletni członkowie gospodarstwa domowego.