Nr 95 Przedszkole nr 95 z Oddziałami Integracyjnymi im. Króla Maciusia I
O NAS
Z ŻYCIA PRZEDSZKOLA
NASZE ZDJĘCIA
PROGRAM EDUKACYJNY
JAK SPĘDZAMY DZIEŃ
AKTUALNOŚCI
DO SZKOŁY :-)
B.I.P.
KONTAKT
 
   

Podkategorie

Aktualności

 
 

Strona główna Biuletynu Informacji
Publicznej

 

Strona internetowa Przedszkola nr 95 w Biuletynie Informacji Publicznej:

Link do strony

 

Adres:

Przedszkole nr 95 z Oddziałami Integracyjnymi

im. Króla Maciusia I,

ul. Korzona 2, 03-571 Warszawa

Kontakt (telefon/fax):

22 679 08 08 Dyrektor Przedszkola mgr Katarzyna Siwik

22 679 08 08 (wew. 12) Kierownik gospodarczy mgr Anna Koterwa

22 679 08 08 (wew. 11) Sekretariat mgr Ewa Hłobiłł

E-mail:

przedszkole95@gmail.com

Godziny pracy przedszkola:

6.00- 17.30

Organy współpracujące:

Biuro Edukacji Urzędu m. st. Warszawy

ul. Górskiego 7,  Warszawa

22 505 09 63  -  SEKRETARIAT

Wydział Edukacji i Wychowania dla dzielnicy Targówek

ul. Kondratowicza 20,  Warszawa

22 33 89 315  -  CENTRALA

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 13

ul. Odrowąża 75,  Warszawa

22 811 05 22, 022 811 26 46

Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Chodecka 2,  Warszawa    -   telefon: 22 675 19 80

ul. Stojanowska 12/14,  Warszawa   -   telefon: (22) 679 51 57, 679 61 28, 679 25 68

 

 

Organ Nadzoru pedagogicznego

Mazowiecki Kurator Oświaty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Aleje Jerozolimskie 32

 

Zasady funkcjonowania przedszkola

Przedszkole działa na podstawie Ustawy z dn. 7 września 1991 r. o systemie Oświaty (Dz. U. Z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz rozporządzeń wykonawczych do tej Ustawy. Zasady funkcjonowania przedszkola określa Statut, zawierający cele i zadania działalności przedszkola, z uwzględnieniem podziału zadań pomiędzy poszczególnymi organami.

Przedszkole jest czynne od 6.00 do 17.30 w dni robocze. Godziny pracy przedszkola ustala się w każdym roku szkolnym z uwzględnieniem potrzeb rodziców.

Świadczenia udzielane przez przedszkole są nieodpłatne w zakresie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego, określonej przez MEN. Podstawa programowa jest realizowana nieprzerwanie w godz. 8.00-13.00. Za świadczenia z zakresu wychowania, opieki i nauczania, wykraczające poza podstawę wychowania przedszkolnego pobiera się opłatę ustalaną zgodnie z bieżącą uchwałą Rady m.st. Warszawy. Przedszkole zapewnia odpłatne wyżywienie dla dzieci i pracowników przedszkola.

Dzieci, na wniosek rodziców, mogą uczestniczyć w zajęciach dodatkowych, których częstotliwość i forma organizacyjna zależą od wyboru rodziców z uwzględnieniem potrzeb i możliwości rozwojowych dzieci.

Przedszkole prowadzi gospodarkę finansową wg zasad określonych w Ustawie o finansach publicznych. Podstawą gospodarki finansowej jest „Plan dochodów i wydatków” na dany rok kalendarzowy.

 

Przedmiot działalności

Przedszkole jest placówką oświatową realizującą cele i zadania wynikające z Ustawy o Systemie Oświaty oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych.

Przedszkole pełni funkcję opiekuńczo-wychowawczo-dydaktyczną wobec dzieci 3-5 lat.

 

Struktura własnościowa i majątek

Właściciel podmiotu - m. st. Warszawa

 

Sposoby załatwiania spraw

Dyrektor godziny pracy 8.00 - 16.00

Kierownik gospodarczy godziny pracy 8.00-16.00

Sekretariat godziny pracy 8:00-16.00

 

STATUT PRZEDSZKOLA

files/Statut Przedszkola nr 95 z Oddziałami Integracyjnymi z dnia 01_09_2016